تاسیسات اکابن

درباره لوله آذین

یکی از پرمصرف ترین لوله های ساختمانی را می توان لوله سفید آبرسانی دانست که در بین تولید کنندگان بسیاری که دارد مارک آذین محصول شرکت گیتی پسند یکی از به نام ترین و همین طور معتبر ترین این محصولات است. شرکت گیتی پسند سالهاست در بازار تاسیسات ایران یکی از پیشرو های این صنعت به حساب می آید و در طول این سالها با ارائه کیفیت مطلوب و استاندارد های به روز همواره یکی از برترین تولید کنندگان مانده است. سابقه درخشان این شرکت موجب شده است تا در طول سالها پیشرفت های زیادی هم بکند و علاوه بر محصولات آذین موارد دیگری را نیز مانند لوله های پنج لایه نیوپایپ و یا پوش فیت نیوفلکس به مجموعه محصولات خود اضافه نماید.

لیست قیمت آذین بروزشده در اردیبهشت ۹۴

کدنامقیمت
۱۰۰۰۸لوله ۲۰ اتمسفر -۲۰mm۱۶٫۴۴۰
۱۰۰۱۰لوله ۲۰ اتمسفر -۲۵mm۲۵٫۲۷۰
۱۰۰۱۲لوله ۲۰ اتمسفر -۳۲mm۴۴٫۱۶۰
۱۰۰۱۴لوله ۲۰ اتمسفر -۴۰mm۷۰٫۶۷۰
۱۰۰۱۶لوله ۲۰ اتمسفر -۵۰mm۱۱۵٫۸۰۰
۱۰۰۱۸لوله ۲۰ اتمسفر -۶۳mm۱۸۴٫۸۲۰
۱۰۰۲۰لوله ۲۰ اتمسفر -۷۵mm۲۶۷٫۷۱۰
۱۰۰۲۲لوله ۲۰ اتمسفر -۹۰mm۳۸۷٫۸۵۰
۱۰۰۲۴لوله ۲۰ اتمسفر -۱۱۰mm۵۸۷٫۰۴۰
۱۰۰۲۶لوله ۲۰ اتمسفر -۱۲۵mm۷۷۰٫۰۷۰
۱۰۱۰۸لوله فویلدار -۲۰mm۲۷٫۹۶۰
۱۰۱۱۰لوله فویلدار -۲۵mm۳۹٫۶۳۰
۱۰۱۱۲لوله فویلدار -۳۲mm۶۴٫۴۱۰
۱۰۱۱۴لوله فویلدار -۴۰mm۹۵٫۵۱۰
۱۰۱۱۶لوله فویلدار -۵۰mm۱۴۰٫۶۲۰
۱۰۱۱۸لوله فویلدار -۶۳mm۲۱۵٫۴۲۰
۱۱۰۰۸بوشن -۲۰mm۲٫۱۷۰
۱۱۰۱۰بوشن -۲۵mm۳٫۰۴۰
۱۱۰۱۲بوشن -۳۲mm۴٫۹۵۰
۱۱۰۱۴بوشن -۴۰mm۹٫۱۲۰
۱۱۰۱۶بوشن -۵۰mm۱۵٫۷۷۰
۱۱۰۱۸بوشن -۶۳mm۲۶٫۵۵۰
۱۱۰۲۰بوشن -۷۵mm۴۳٫۶۵۰
۱۱۰۲۲بوشن -۹۰mm۷۰٫۴۰۰
۱۱۰۲۴بوشن -۱۱۰mm۱۱۱٫۸۱۰
۱۱۰۲۶بوشن -۱۲۵mm۱۴۰٫۳۴۰
۱۱۱۱۲بوشن تبدیل -۲۰*۲۵۲٫۲۱۰
۱۱۱۱۴بوشن تبدیل -۲۰*۳۲۲٫۷۲۰
۱۱۱۱۶بوشن تبدیل -۲۵*۳۲۳٫۰۴۰
۱۱۱۱۸بوشن تبدیل -۲۰*۴۰۴٫۹۲۰
۱۱۱۲۰بوشن تبدیل -۲۵*۴۰۵٫۰۹۰
۱۱۱۲۲بوشن تبدیل -۳۲*۴۰۶٫۳۱۰
۱۱۱۲۴بوشن تبدیل -۲۰*۵۰۷٫۵۷۰
۱۱۱۲۶بوشن تبدیل -۲۵*۵۰۷٫۵۹۰
۱۱۱۲۸بوشن تبدیل -۳۲*۵۰۷٫۹۰۰
۱۱۱۳۰بوشن تبدیل -۴۰*۵۰۹٫۳۱۰
۱۱۱۳۲بوشن تبدیل -۲۵*۶۳۱۱٫۴۷۰
۱۱۱۳۴بوشن تبدیل -۳۲*۶۳۱۱٫۹۷۰
۱۱۱۳۶بوشن تبدیل -۴۰*۶۳۱۵٫۲۵۰
۱۱۱۳۸بوشن تبدیل -۵۰*۶۳۱۷٫۷۱۰
۱۱۱۴۰بوشن تبدیل -۴۰*۷۵۲۶٫۹۶۰
۱۱۱۴۲بوشن تبدیل -۵۰*۷۵۲۷٫۸۴۰
۱۱۱۴۴بوشن تبدیل -۶۳*۷۵۳۲٫۸۲۰
۱۱۱۴۶بوشن تبدیل -۵۰*۹۰۳۹٫۳۲۰
۱۱۱۴۸بوشن تبدیل -۶۳*۹۰۴۳٫۵۶۰
۱۱۱۵۰بوشن تبدیل -۷۵*۹۰۵۲٫۱۶۰
۱۱۱۵۲بوشن تبدیل -۶۳*۱۱۰۵۷٫۹۵۰
۱۱۱۵۴بوشن تبدیل -۷۵*۱۱۰۶۱٫۰۱۰
۱۱۱۵۶بوشن تبدیل -۹۰*۱۱۰۷۳٫۷۳۰
۱۲۱۰۸زانو ۹۰ درجه -۲۰mm۳٫۳۷۰
۱۲۱۱۰زانو ۹۰ درجه -۲۵mm۴٫۹۴۰
۱۲۱۱۲زانو ۹۰ درجه -۳۲mm۸٫۰۲۰
۱۲۱۱۴زانو ۹۰ درجه -۴۰mm۱۶٫۰۰۰
۱۲۱۱۶زانو ۹۰ درجه -۵۰mm۲۷٫۴۳۰
۱۲۱۱۸زانو ۹۰ درجه -۶۳mm۴۸٫۶۵۰
۱۲۱۲۰زانو ۹۰ درجه -۷۵mm۷۴٫۳۷۰
۱۲۱۲۲زانو ۹۰ درجه -۹۰mm۱۲۷٫۴۸۰
۱۲۱۲۴زانو ۹۰ درجه -۱۱۰mm۲۰۰٫۲۹۰
۱۲۱۲۶زانو ۹۰ درجه -۱۲۵mm۳۰۳٫۸۱۰
۱۲۲۰۸زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۰mm۳٫۹۳۰
۱۲۲۱۰زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۵mm۴٫۸۸۰
۱۲۳۱۲زانو ۹۰ درجه تبدیل۲۵*۲۰ mm۵٫۵۱۰
۱۲۵۰۸زانو ۴۵ درجه -۲۰mm۳٫۰۶۰
۱۲۵۱۰زانو ۴۵ درجه -۲۵mm۴٫۷۶۰
۱۲۵۱۲زانو ۴۵ درجه -۳۲mm۸٫۱۴۰
۱۲۵۱۴زانو ۴۵ درجه -۴۰mm۱۵٫۹۰۰
۱۲۵۱۶زانو ۴۵ درجه -۵۰mm۲۴٫۵۲۰
۱۲۵۱۸زانو ۴۵ درجه -۶۳mm۳۱٫۶۵۰
۱۳۱۰۸۳راه -۲۰mm۳٫۰۶۰
۱۳۱۱۰۳راه -۲۵mm۵٫۸۸۰
۱۳۱۱۲۳راه -۳۲mm۹٫۴۱۰
۱۳۱۱۴۳راه -۴۰mm۱۸٫۸۱۰
۱۳۱۱۶۳راه -۵۰mm۳۱٫۵۲۰
۱۳۱۱۸۳راه -۶۳mm۵۶٫۷۳۰
۱۳۱۲۰۳راه -۷۵mm۹۷٫۹۸۰
۱۳۱۲۲۳راه -۹۰mm۱۷۰٫۸۵۰
۱۳۱۲۴۳راه -۱۱۰mm۲۴۲٫۰۳۰
۱۳۱۲۶۳راه -۱۲۵mm۳۶۲٫۳۰۰
۱۳۲۰۸۳راه کنج -۲۰mm۵٫۹۴۰
۱۳۲۱۰۳راه کنج -۲۵mm۷٫۰۴۰
۱۳۵۲۰۳راه تبدیل - ۲۵*۲۰*۲۰۵٫۲۲۰
۱۳۵۲۲۳راه تبدیل - ۲۵*۲۰*۲۵۵٫۴۰۰
۱۳۵۲۴۳راه تبدیل - ۲۵*۲۵*۲۰۶٫۹۹۰
۱۳۵۳۲۳راه تبدیل - ۳۲*۲۰*۲۰۸٫۴۰۰
۱۳۵۳۴۳راه تبدیل - ۳۲*۲۰*۳۲۸٫۰۴۰
۱۳۵۴۰۳راه تبدیل - ۳۲*۲۵*۳۲۹٫۳۷۰
۱۳۵۴۱۳راه تبدیل - ۴۰*۲۰*۴۰۱۵٫۳۶۰
۱۳۵۴۲۳راه تبدیل - ۴۰*۲۵*۴۰۱۶٫۱۶۰
۱۳۵۴۵۳راه تبدیل - ۴۰*۳۲*۴۰۱۶٫۹۷۰
۱۳۵۶۵۳راه تبدیل - ۵۰*۳۲*۵۰۲۵٫۶۶۰
۱۴۱۰۸درپوش -۲۰mm۱۹۸۰
۱۴۱۱۰درپوش -۲۵mm۲٫۹۹۰
۱۴۱۱۲درپوش -۳۲mm۳٫۹۰۰
۱۴۱۱۴درپوش -۴۰mm۶٫۵۶۰
۱۴۱۱۶درپوش -۵۰mm۱۱٫۶۴۰
۱۴۱۱۸درپوش -۶۳mm۲۴٫۸۰۰
۱۴۱۲۰درپوش -۷۵mm۳۲٫۸۱۰
۱۴۱۲۲درپوش -۹۰mm۵۰٫۹۳۰
۱۴۱۲۴درپوش -۱۱۰mm۸۲٫۰۰۰
۱۶۱۰۸لوله خمدار -۲۰mm۸٫۰۸۰
۱۶۱۱۰لوله خمدار -۲۵mm۱۱٫۵۱۰
۱۶۱۱۲لوله خمدار -۳۲mm۲۳٫۶۵۰
۱۶۵۰۸پل بسادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 30 خرداد 1394ساعت 10:21 توسط اکابن  | 

لوله ساختمانی

لوله های ساختمانی این روزها بازار زیاد گرمی ندارند و در زمان نوشتار این بلاگ به دلیل افت شدید دامنه فروش در شهرهای بزرگ می توان ساختمان را به صورت کلی در رکود دانست. به همین دلیل مسلما بازار های مشابه مانند مصالح و همین طور ساختمانی ها نیز در حالت رکود به سر می برند. البته انصافا رکود چند ساله بازار املاک شاید بیشتر به دلیل بالا رفتن عجیب و بی دلیل قیمت ها در چند سال گذشته باشد که مانند قیمت ارز به صورت نجومی و ناگهانی اتفاق افتاد و شرایط را به شکلی درآورد که اگر شما پیش ازاین ملکی داشتید، این روز ها می توانید با فروش آن تغییراتی در محل زندگ خود بدهید وگرنه یک جوان بودجه خرید یک آپارتمان در تهران را هیچ گاه با حقوق عادی خود نخواهد داشت.

گذشته از این گلگی کوچک از روزگار، لوله های ساختمانی از جمله کالا ها و مواردی هستند که در مجموعه ما بفروش می رسند و بیش از هر چیزی مورد توجه سازندگان آماتور هستند، چون تنها برای مورد خاصی مانند ساختن خانه پدری استفاده می کنند و در موارد دیگر انبوه سازان معمولا توزیع کنندگان خود را در بازار دارند. این دسته لوله ها معمولا برای آبرسانی و یا فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند و گازنیز با آلیاژ کاملا متفاوت استفاده خواهد شد.

انواع لوله های آبرسانی ساختمانی

انواع تجهیزات مورد نیاز برای تاسیسات ساختمان

تجهیزاتی که برای ساخت یک ساختمان با هر مرتبه ای از ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد معمولا مربوط به سیستم های تهویه مطبوع چه سرمایشی و چه گرمایشی هستند. برای مثال می توان به پمپ های آب، مخازن پلی اتیلن، لرزه گیر های پمپ، شیرفلکه های صنعتی، شیر ها برقی، ترموستات کنترل دما، لول سنج وهمین طور لول سوییچ، تجهیزات حمام و همین طور آشپزخانه مانند شیر های بهداشتی، شلنگ ها، وان و الباقی موارد مورد نیاز ساختمان اشاره کرد. برای نصب این گزینه ها به صورت عمومی اتصالات لوله و همین طور انواع لوله ها مورد نیاز است که از برند های مختلفی می توان آنها را تهیه کرد. اما این روز ها بیشتر به لوله های پایه پلیمری همین لوله های سفید بسنده می کنند و بسته به کاربرد و هزینه ای که برای خرید می کنند جواب گوی کار یک ساختمان هستند

انواع لوله های آبرسانی ساختمان

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 28 خرداد 1394ساعت 10:27 توسط اکابن  | 

فروش انواع لرزه گیر

فروش انواع لرزه گیر و اتصالات فلکس

لرزه گیر ها و لوله های فلکسی و انعطاف پذیر استاندارد و همین طور ساختگی را می توانید از بهترین تولید کننده های ایرانی مثل فلکسور پارس، ارتعاش صنعتی ایران و همین طور نوین اتصال از اکابن با بهترین قیمت ها خرید کنید. لرزه گیر ها با ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر به همراه لیست قیمت بروز شده از کارخانه های تولید کننده با امکان ارسال در سراسر ایران و درب پروژه توزیع می شوند.

 • لرزه گیر های لاستیکی
 • لرزه گیر های فلزی
 • لرزه گیر آکاردئونی
 • لرزه گیر دهانه فلنجی
 • لرزه گیر جوشی
 • لرزه گیر مهار دار
 • لرزه گیر بدون مهار

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر ها یا فلزی هستند یا لاستیکی، مسلما لرزه گیر های لاستیکی قیمت های پایین تری دارند و از نظر مقاومت هم طول عمر بیشتر و تحمل فشار بالاتری دارند. برخی لرزه گیر های لاستیکی یک جذاره محافظ فلزی سبک دارند که از بیرون آسیب نبینند. همین طور لرزه گیر های لاستیکی را می توانید در موتورخانه های ساختمان ها ببینید. بخش عمده ای از محصولات لاستیکی در بازار توسط تولید کننده های ایرانی تامین می شود که به نام ترین آنها نوین اتصال، ارتعاش صنعتی ایران و فلکسور پارسهستند. می توانید انواع لرزه گیر های لاستیکی را با شرایط مختلف درب پروژه در سراسر ایران تحویل بگیرید.

انواع لرزه گیر های لاستیکی

لرزه گیر های لاستیکی معمولا برای مصارف آبرسانی استفاده می شوند و نوع مهار آنها به همراه کشش روی لرزه گیر متفاوت است. لرزه گیر های لاستیکی با استفاده از این مهار می توانند فشار بیشتری را تحمل کنند همین طور بدنه آنها ممکن است محافظی داشته باشند که روی آنها نصب شده است تا در مقابل آسیب های فیزیکی مثل برخورد اجسام از آنها محافظت کند.

 • لرزه گیر لاستیکی مهاردار
 • لرزه گیر بدون مهار لاستیکی
 • لاستیکی فلنج دار
 • لرزه گیر رابر rubber expansion joint

لرزه گیر فلزی

لرزه گیر ها به دو دسته بزرگ لاستیکی و فلزی تقسیم می شوند. مسلما لرزه گیر فلزی از لاستیکی مقاومت بالا تری دارد و برای فشار کار بالاتر استفاده می شود، در این بین این دسته از لرزه گیر را که معمولا بدنه ای از استیل دارد برای خطوطی استفاده می کنند که سیال فشار بالایی دارد و یا پمپ قوی روی آن بسته شده است. لرزه گیر های فلزی نیز مانند لاستیکی ها مهاردار و بدون مهار هستند و دو سرآنها ممکن است فلنجی یا جوشی باشد.

انواع لرزه گیر فلزی

لرزه گیر های فلزی را می توانید با لیست قیمت های مناسب از مجموعه ما تهیه نمایید. خدمات پس از فروش و همین طور گارانتی در تولیدات ایرانی معتبر و به نام از ویژگی های محصولات ما هستند. برای دیدن لیست قیمت های نوین اتصال، ارتعاش صنعتی یا فلکسور پارس کلیک کنید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 18 خرداد 1394ساعت 16:08 توسط اکابن  | 

شیرهای یکطرفه سوپاپی فنر دار ضد ضربه قوچی

شیر های یکطرفه سوپاپی

-         مقاومت مکانیکی فوق العاده در مقابل ضربه و فشار

-      قابلیت نصب شیر در هر حالت (افقی، عمودی و تحت زاویه)، به علت قرار گرفتن دیسک در وسط محور و یاتاقان بندی محور در هر دو طرف دیسک

-         افت فشار بسیار اندک، به علت بزرگتر بودن مقاطع عبور سیال از قطر نامی شیر

-         دارا بودن عمر طولانی، به علت استفاده از محور، فنر و رینگ آببندی از جنس استنلس استیل

-      جلوگیری از ایجاد ضربه در سیستم های پمپاژ به هنگام قطع ناگهانی جریان برق و معکوس شدن جهت جریان آب، به علت وجود فنر استنلس استیل در پشت دیسک و بسته شدن سریع شیر

-      قابلیت نصب پشت به پشت با شیرهای پروانه ای، مزیتی که در سایر شیرهای یکطرفه مانند ویفری، اهرم وزنه ای  و لولایی وجود ندارد(در اینجا کوچکترین طول بدنه را برای شیر پروانه ای در نظر می گیریم تا در صورت وارد شدن قسمتی از دیسک شیر پروانه ای به داخل بدنه شیر یکطرفه سوپاپی، باز هم عملکرد هیچکدام از شیرها مختل نگردد.)

-      پوشش رنگ : رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک( در صورت درخواست مشتری پوشش رنگ به صورت : رنگ آستری، اپکسی زینگ ریچ و رنگ رویه، اپکسی پلی آمید نیز قابل اجرا می باشد)

-      استاندارد سوراخکاری فلنج ها DIN 2501 معادل استاندارد ISO 7005-1 (با توجه به درخواست مشتری، شیرها طبق استاندارد A.S.A 150, 300 نیز تولید می شوندد.)

-         اندازه پیشانی تا پیشانی(Face To Face ) شیر طبق استاندارد DIN 3202 ( ستون F 15 )

-         تست نهایی طبق استاندارد ISO 5208

شیرهای یکطرفه سوپاپی فنردار برای فشار کار ۶۴ بار نیز قابل تولید می باشند.

نام و جنس قطعات و ابعاد شیرهای یکطرفه سوپاپی فنردار ضد ضربه قوچی

Part Name
ST 37 or ST 52
Body
۱
ST 37 or ST 52
Disk
۲
ST 37 or ST 52
Disk Retaining Ring
۳
X20 Cr13 or AISI 316
Shaft
۴
Stainless Steel Clad
Seat
۵
Spring Stainless Steel
Spring
۶
NBR or Perbunan

مقایسه شیرهای یکطرفه سوپاپی با سایر شیرهای یکطرفه

برای بستن سریع شیرهای یکطرفه باید نیرویی به غیر از آنچه که جریان آب وارد می کند، به دیسک شیر درجهت بسته شدن وارد کرد. در شیرهای یکطرفه لولایی و شیرهای یکطرفه مدل پروانه ای می توان با اضافه کردن اهرم و وزنه به  محور شیر در خارج از بدنه شیر این کار را انجام داد ولی این کار نیز نمی تواند شـیرهای یکطرفه را به مقـداری که نیاز اسـت سریـع ببندد, راه دیگر اینکه از شیـرهای یکطرفه فنردار سوپاپی استفاده کرد که نتایج بسیار بهتری نسبت به انواع قبلی دارند.

در این شیرها جریان آب، دیسک شیر را به عقب رانده و آب از اطراف دیسک جریان می یابد. استفاده از این شیرها در ایستگاههای پمپاژ و تلمبه خانه ها توصیه می شود، چرا که بعد از قطع جریان آب، دیسک شیر در فاصله زمانی بسیار کوتاه و کمتر از یک ثانیه می بندد. همچنین در پشت دیسک این شیرها یک فنر استنلس استیل قرار دارد که به سریعتر بسته شدن شیر کمک قابل توجهی می کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 16 خرداد 1394ساعت 12:00 توسط اکابن  | 

قیمت فلنج

قیمت فلنج

در یک پروژه قیمت نهایی تمام شده همیشه حرف اول را میزند مخصوصا که اطمینان از نهایی شدن پروژه بر اساس بودجه بسته شده کار ساده ای نیست. بنابراین باید به المان قیمت همیشه توجه کرد هرچند نمی توان کیفیت را فدای قیمت کرد. اما می توان گفت با توجه به دسترسی به منابع طبیعی و معادن غنی فلزات ایران فلنج های ایرانی نسبت به سایرین قیمت مناسب و کیفیت قابل قبولی دارند هر چند که همچنان چین پیشتاز قیمت هاست. اما این نکته که برخی همکاران با سند بلاست و حتی بدتر کرومه کردن فلنج های با قیمت پایین خریده شده را می فروشند نیز باید در زمان خرید در نظر گرفته شود. اما گذشته از این شما می توانید مطمئن باشید اجناس با کیفیت مرغوب به همراه قیمت مناسب در اختیار شما قرار خواهند گرفت. فلنج های سایز بزرگ را البته می توانید در ایران از وارد کننده های بسیاری تامین کنید اما همیشه نمی توان این دسته فلنج ها را در بازار یافت، متاسفانه بسیاری از تولید کننده های داخلی ایران قادر به تولید سایز های بزرگ فلنج نیستند و یا برای آنها به صرفه تر است که سفارش را از چین وارد کنند. اما با این حال می توانیم برخی از فلنج های سایز بزرگ را با فاصله زمانی کوتاهی تامین کنیم.

فلنج تخت

فلنج های با سطح ساده که شیار و گلویی و برآمدگی ندارند را فلج FLAT FACE می نامند. همان طور که از نام این فلنج ها پیداست سطح مقطع و نقطه اتصال این فلنج ها بسیار ساده و مسطح است و کاربرد آنها بیشتر زمانی است که دو فلنج به یکدیگر متصل می شوند. فلنج های تخت را از آلیاژ های مختلفی مانند استیل و فولادی و حتی پلی اتیلن تولید می کنند که همه نوع آن در بازار ایران به وفور یافت می شود. فلنج های تخت را می توان ارزان ترین و ساده ترین مدل فلنج درنظر گرفت.

کلاس فلنج ها

تقسیم بندی فشار فلنج ها را بر حسب  استاندارد های مختلف اندازه گیری می کنند که به صورت زیر است:

 1. طبق استاندارد ISO: برای تحمل فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن که نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می باشد
 2. طبق استاندارد API(6A-6B-6BX): این دسته بندی برای فلنج هایی است فشارهای بالا را تحمل می کنند وبه کلاسهای ۵۰۰۰-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ رده بندی می گردند.
 3. طبق استاندارد ANSI B16.34 : مطابق این استاندارد فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن به کلاسهای مختلفی تقسیم بندی می شوند که بر قرار مقابل است ۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 12 خرداد 1394ساعت 13:08 توسط اکابن  | 

اتصالات

انواع اتصالات

 • زانوهای مانیسمان و درز دار
 • سه راهی های مانیسمان و درز دار
 • سردنده های مانیسمان و درز دار
 • تبدیل های مانیسمان و درز دار
 • کپ و نیپل و انواع بست پایه دار و معمولی و زرد
 • از قطر ۲/۱ اینچ تا ۴ اینچ
 • تولید کننده اتصالات جوشی
 • اتصالات جوشی گاز
 • اتصالات جوشی
 • فروش لوله و اتصالات
 • اتصالات مانیسمان و درزدار
 • زانو گازی Elbow
 • سه راهی گازی Tee
 • سردنده Niple
 • کپ جوشی Cap
 • تبدیل جوشی Reducer
 • بستهای گازی و زرد
 • زانو گازی Elbow
 • سه راهی گازی Tee
 • سردنده Niple
 • کپ جوشی Cap
 • تبدیل جوشی Reducer
 • بستهای گازی و زرد


وارد کنند انواع لوله اتصالات با استانداردهای جهانی

ASTM a106/A53 GR.B   و   PSL1.PSL2.X42.X52.X60 AP5l

جهت مصارف صنایع گاز.نفت.پتروشمی و نیروگا های برقی و آبی انواع لوله های آب، گاز،بدون درز، گالوانیزه، درزدار، سیاه، سفید، شوفاژی، مبلی، گلخانه ای، داربستی،مانیسمان،رده دار،صنعتی از ۲/۱اینچ تا ۱۲۰اینچ ،فروش انواع لوله جهت مصارف صنایع آب،نفت،گاز،پتروشیمی،کشاورزی، آبرسانی، جداره چاه، گلخانه، فنس، حصار کشی،سازه های فلزی تهیه اقلام مورد نیاز پروژه ها از قبیل بولت، ناودانی .میلگرد . تیرآهن. صفحه ستون، پلیت، نبشی، ورق، پروفیل، قوطی

محصولات عرضه شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد

 • لوله های کربن استیل فولادی - بدون درز ، درز مخفی و درزدار مطابق با استاندارد های API5L GR.B_GR.X42_GR..X52_GR. X60 / A53 GR.B / A106 GR.B / A333 , A335
 • لوله های فولادی آتشخوارمطابق بااستاندارد ASTM A179- ST 35.8-جهت مبدلهای صنعتی
 • لوله های استنلس استیل مطابق با استانداردهای ذیل: ۳۱۶/L,304/L,321
 • فلنچ های کربن استیل و استنلس استیل درسایزها وکلاس های مختلف اتصالات جوشی و دنده ای کربن استیل و استنلس استیل شامل زانو،سه راه
 • برگزیده ای از استانداردهای DIN 17175 برای لوله های آتشخوار و از جنس ST 35.8 1
 • انواع اتصالات از جنس فولادی،چدنی، استنلس استیل ، کربن استیل ، پلی اتلین ، پی وی سی ، گالوانیزه
 • ساختمان جوشی ، دنده ، ساکت ، چسبی ، فشارقوی ، درزدار ، مانیسمان
 • به صورت اینچی و میلیمتری در سایزها و ضخامت های مختلفSEAMLESS ,WELDED , THREAD , SOCKET , BUTTWELD
 • در رده های مختلف SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40SCH60,SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 5S, 10S, 40S, 80S,STD
 • برای فشار های مختلف ۱۰۰۰ & 2000 & 3000 & 6000 & 9000

در آلیاژهای مختلف


 • ASTM : A234 , A182 , A240 , A420 , A105
 • A106 , A403 , A53 , A213 , A269 , A632
 • GRADE : WPB , WPHY , WPL6 , F11 , F22 , WP11 , WP22 , F304 ,

اتصالات فشار قوی استنلس استیل

 • انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

اتصالات فشار قوی فولادی

 • فروش و پخش اتصالات فشار قوی فولادی واستیل ۲۰۰۰،۳۰۰۰،۶۰۰۰

اتصالات استنلس استیل جوشی

 • تولید کننده انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت
 • اتصالات فشار قوی استنلس استیل
 • وارد کننده اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

اتصالات گالوانیزه دنده ای

 • فروش و پخش اتصالات گالوانیزه برزیلی اصل
 • اتصالات فولادی جوشی
 • فروش اتصالات جوشی فولادی و استیل


 • BUTT – WELD
 • Stainless steel: ASTM A403 WP 304/304L/304H/316/316L/317/317L/321/310/347/904L/…
 • Alloy steel: ASTM A234 WP1/WP5/WP9/WP11/WP22/WP91/….
 • Carbon steel : ASTM A234WPB/A420 WPL3/A420 WPL6/MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70/
 • Types : ELBOW/TEE/REDUCER/RETURN BENDS/STUB – ENDS/CAP/COLLAR/CROSS/INSERT/
 • از سایز ۲/۱ تا   ۶۰

اتصالات استنلس استیل جوشی

 • وارد کننده انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

اتصالات دنده ای استنلس استیل

 • وارد کننده انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

اتصالات استنلس استیل جوشی

 • فروش و پخش انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

فروش اتصالات مانسمان

 • انواع اتصالات جوشی، دنده ای و ساکت در آلیاژهای مختلف کربن استیل و استنلس استیل از قبیل زانو،
 • سه راهی، تبدیل هم مرکز، تبدیل کج، کپ، بوشن، نیم بوشن، چهارراه، نیپل، درپوش، مهره ماسوره، مغزی، ولدولت، تردولت و ساکولت

قیمت لوله و اتصالات آذین

 • فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ،pp ، pvc و pvc u

قیمت اتصالات سیاه

 • وارد کننده و پخش اتصالات دنده ای سیاه و گالوانیزه

قیمت لوله و اتصالات یزد بسپار

 • فروش لوله و اتصالات پنج لایه سوپر پایپ

اتصالات دنده ای

 • وارد کننده و پخش اتصالات دنده ای گالوانیزه

فروش اتصالات پولیکا

 • فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلیکا قوی و نیمه قوی

فروش اتصالات فشار قوی

 • تولید انواع نیپل و سوییچ نیپل تا ۱۲ اینچ
 • تولید انواع وردولت،ساکولت،تردولت،البولت استنلس استیل و کربن استیل طبق متریال خواسته شده در تمامی سایزها تا ۵۶ اینچ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 11 خرداد 1394ساعت 12:10 توسط اکابن  |